ordiecole : mudras - deux mains

Anjali
Kapotha
Kartakam
Swastika
Dola
Pushpaputaka
Shivalinga
Utsana
Kataka Vardhana
Kartari Swastika
Chataka
Shankha
Chakra
Samputa
Pasha
Kilaka
Matsya
Kurma
Varaha
Garuda
Nagabandha
Katva
Bherunda
Avahitta